BIMOTA BB 1 SUPERMONO BIPOSTO

BIMOTA BB 1 SUPERMONO BIPOSTO
BB1SM-BP

Year of manufacture:
1996 to 1997

Louis DIY crew Tips and tricks from
our team of mechanics